Subscribe Now

Trending News

Inteligentna Automatyzacja w księgowości. Jak automatycznie przetwarzać faktury i inne dokumenty finansowe

All
Business
Technology

Inteligentna Automatyzacja to technologia wręcz stworzona z myślą o branży księgowej. Umożliwia ona zautomatyzowanie procesów księgowych takich jak przetwarzanie i obsługa faktur oraz innych dokumentów. W tym artykule pokażemy, na czym polega automatyzacja procesów księgowych, jakie można osiągnąć dzięki niej korzyści w przedsiębiorstwie oraz w jaki sposób automatycznie odczytywać dane z faktur i przenosić je do systemów księgowych.

Intelligent Automation in accounting. How to automatically process invoices and other financial documents

All
Business
Technology

Intelligent Automation is a technology designed specifically for the financial and accounting industry. It allows the automation of accounting processes such as processing and handling invoices and other documents. In this article we will show you what the automation of accounting processes is, what benefits can be achieved through it in the company and how to automatically read data from invoices and…

Inteligentna Automatyzacja: jak ją wdrożyć w organizacji. Przewodnik krok po kroku

All
Business
Technology
Intelligent Automation is the future of business world.

Inteligentna Automatyzacja procesów biznesowych cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorstw z wielu sektorów. Firmy zdają sobie sprawę, że robotyzacja wsparta AI jest nieunikniona. Jednak wdrożenie Inteligentnej Automatyzacji wiąże się z wielkimi zmianami i dla wielu organizacji jest to przeważnie krok w nieznane. W tym artykule pokażemy, jak rozpocząć wdrożenie Inteligentnej Automatyzacji w przedsiębiorstwie, jakie czyhają na nas wyzwania i jak się…

Intelligent Automation: how to implement it in your organization. Step by step guide

All
Business
Technology
Intelligent Automation is the future of business world.

Intelligent Automation of business processes is becoming more and more popular among companies from many sectors. Business is realizing that AI-assisted robotization is inevitable. However, the implementation of Intelligent Automation is associated with great changes and for many organizations it is usually a step into the unknown. In this article, we will show you how to start implementing Intelligent Automation in your…

Inteligentna Automatyzacja: co to jest i jak pomaga firmom w cyfrowej transformacji

All
Business
Technology

Inteligentna Automatyzacja to dziś jeden z najpopularniejszych tematów wśród firm, które stanęły przed wyzwaniami cyfrowej transformacji. Katalizatorem tak nagłego zainteresowania okazała się pandemia COVID-19, która dotknęła niemal każdą sferę życia i działalności biznesowej. Przedsiębiorstwa stawiają na technologie automatyzujące, by nie pozostać w tyle za konkurencją. Czym jest zatem Inteligentna Automatyzacja i co zyska organizacja dzięki jej wdrożeniu – o tym przeczytasz w…

Intelligent Automation: what it is and how it helps businesses with digital transformation

All
Business
Technology

Today, Intelligent Automation is one of the most popular topics among companies that have faced the challenge of digital transformation. The catalyst for such a sudden interest was the COVID-19 pandemic, which affected almost every sphere of life and business activity. Enterprises focus on automation technologies for not staying behind the competition. So what is Intelligent Automation and what will the organization…