Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

Opracowanie podstaw platformy Tyro – narzędzia do robotyzacji procesów biznesowych

Projekt realizowany jest z Kvarko ASI Sp. z o.o. w ramach Działania 1.3: “Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych”, Poddziałanie 1.3.1: “Wsparcie projektów B+R w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Nr ref. umowy wsparcia: 16/Kvarko z dnia 22 września 2020 r.
Wartość projektu: 1 000 000,00 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 800 000,00 PLN

Celem projektu jest opracowanie podstawowych elementów Tyro – platformy opartej na sztucznej inteligencji służącej do automatycznego przetwarzania i analizy tekstów i dokumentów, obejmującej reprezentację dokumentów, inicjalizację oraz ciągłe uczenie się, a także mechanizm human-in-the-loop.

Polskie Mosty Technologicze

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III “Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3: “Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1: “Polskie Mosty Technologiczne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Nr ref. umowy o udzielenie wsparcia: UG-PMT/0609/4N/2019-AUS z dnia 10 stycznia 2020 r.
Wartość projektu: 200 000,00 PLN

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności naszej marki na lokalnym rynku Australii, rozwój sprzedaży zagranicznej oraz sieci kontaktów z partnerami zagranicznymi. Realizacja projektu pomoże nam w międzynarodowym brandingu, pozyskiwaniu nowych rynków i rozwoju sprzedaży międzynarodowej.

Opracowanie inteligentnego narzędzia AI do ekstrakcji informacji z dokumentów, wyszukiwania informacji i streszczania dokumentów celem automatyzacji procesów związanych z wielopoziomowym przetwarzaniem i analizą danych nieustrukturyzowanych

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działanie 1.1: “Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1: “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie narzędzia AI opartego na multimodalnym modelu językowym do automatyzacji ekstrakcji danych, pozyskiwania i podsumowywania dokumentów przy użyciu najnowszych technik NLP, wizji komputerowej i głębokiego uczenia.

Rezultatem projektu będzie znacznie ulepszony produkt, który pozwoli na automatyczne wykonywanie następujących zadań: ekstrakcja informacji, pozyskiwanie i podsumowywanie dokumentów.

Nr ref. umowy wsparcia: POIR.01.01.01-00-0876/20-00
Wartość projektu: 4 402 667,65 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 237 920,89 PLN

Opracowanie technologii kognitywnej automatyzacji obiegu dokumentów
w przedsiębiorstwach

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 “Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.2: “Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie: 1.2.1: “Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny” w ramach RPO WD 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie narzędzia do zautomatyzowanego rozumienia układu dokumentów nieustrukturyzowanych, obejmującego segmentację stron, OCR tabelaryczny i pisma odręcznego oraz klasyfikację dokumentów z wykorzystaniem najnowszych technik wizji komputerowej i głębokiego uczenia.

Rezultatem projektu będzie znacznie ulepszony produkt, który będzie w stanie automatycznie przetwarzać i rozumieć układ dokumentu, co obejmuje segmentację stron, kompleksowe OCR i klasyfikację dokumentów.

Nr ref. umowy wsparcia: RPDS.01.02.01-02-0063/20-00
Wartość projektu: 3 833 089,42 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 386 340,09 PLN