Projects co-funded by the European Union
European Funds

Development of the basis of the Tyro platform - a tool for business process automation

The project is carried out with Kvarko ASI Sp. z o.o. within the Measure 1.3 “R&D projects financed with capital funds”, Sub-measure 1.3.1 “Support for R&D projects in the pre-seed phase by the proof-of-concept funds - BRIdge Alfa” as part of the Operational Programme Smart Growth 2014-2020 co-funded by the European Union.

Ref. no. of the support contract: 16/Kvarko of September 22, 2020
Value of the project: 1 000 000.00 PLN
European Union financing: 800 000.00 PLN

The goal of the project is develop basic elements of Tyro - an AI-based platform for automated text and document processing and analysis, which includes document representation, initialization and continual learning, and human-in-the-loop mechanism.

Polish Technological Bridges

The project is co-funded by the European Regional Development Fund within the Priority Axis 3 “Support for innovation in enterprises”, Measure 3.3 “Support for the promotion and internationalization of innovative enterprises”, Sub-measure 3.3.1 “Polish Technological Bridges” as part of the Operational Programme Smart Growth 2014-2020.

Ref. no. of the support contract: UG-PMT/0609/4N/2019-AUS of January 10, 2020
Value of the project: 200 000.00 PLN

The goal of the project is to increase the recognition of our brand in the local market of Australia, expand foreign sales and network with foreign partners. The implementation of the project will help us with international branding, acquiring new markets and developing international sales.

Opracowanie marki usług AI na rynek lokalny

ALPHAMOON Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dokonała w dniu 10 grudnia 2020 roku wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup usług doradczych dotyczących „Opracowania marki usług AI na rynek lokalny”, zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w zapytaniu ofertowym.

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zasady konkurencyjności, do realizacji zamówienia została wybrana oferta firmy:

Arche Publishing Dariusz Nawojczyk
ul. Dolnobrzeska 53b
54-072 Wrocław

Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, została złożona zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami opisanymi w zapytaniu ofertowym.

Informacja o wyborze Wykonawcy „Opracowanie marki usług AI na rynek lokalny”

ALPHAMOON Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaprasza do składania ofert na przygotowanie:

„OPRACOWANIA MARKI USŁUG AI NA RYNEK LOKALNY”

Ofertę (skan wypełnionych i podpisanych załączników) należy przesłać Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: office@alphamoon.ai w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego tj. do dnia 9 grudnia 2020 r. do godz. 15:30


Zapytanie Ofertowe „Opracowanie marki usług AI na rynek lokalny”
Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
Załącznik nr 3 Oświadczenia Wykonawcy
Załącznik nr 4 Wzór umowy

Kampania marketingowa

ALPHAMOON Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dokonała w dniu 10 grudnia 2020 roku wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup usług doradczych dotyczących opracowania „Kampanii marketingowej”, zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w zapytaniu ofertowym.

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zasady konkurencyjności, do realizacji zamówienia została wybrana oferta firmy:

Arche Publishing Dariusz Nawojczyk
ul. Dolnobrzeska 53b
54-072 Wrocław

Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, została złożona zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami opisanymi w zapytaniu ofertowym.

Informacja o wyborze Wykonawcy „Kampania marketingowa”

ALPHAMOON Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaprasza do składania ofert na przygotowanie:

„KAMPANII MARKETINGOWEJ”

Ofertę (skan wypełnionych i podpisanych załączników) należy przesłać Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: office@alphamoon.ai w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego tj. do dnia 9 grudnia 2020 r. do godz. 15:30


Zapytanie Ofertowe „Kampania marketingowa”
Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
Załącznik nr 3 Oświadczenia Wykonawcy
Załącznik nr 4 Wzór umowy

Analiza zastosowań AI do przetwarzania danych

ALPHAMOON Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dokonała w dniu 10 grudnia 2020 roku wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup usług doradczych dotyczących opracowania „Analizy zastosowań AI do przetwarzania danych”, zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w zapytaniu ofertowym.

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zasady konkurencyjności, do realizacji zamówienia została wybrana oferta firmy:

Arche Publishing Dariusz Nawojczyk
ul. Dolnobrzeska 53b
54-072 Wrocław

Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, została złożona zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami opisanymi w zapytaniu ofertowym.

Informacja o wyborze Wykonawcy „Analiza zastosowań AI do przetwarzania danych”

ALPHAMOON Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaprasza do składania ofert na:

„ANALIZĘ ZASTOSOWAŃ AI DO PRZETWARZANIA DANYCH”

Ofertę (skan wypełnionych i podpisanych załączników) należy przesłać Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: office@alphamoon.ai w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego tj. do dnia 9 grudnia 2020 r. do godz. 15:30


Zapytanie Ofertowe „Analiza zastosowań AI do przetwarzania danych”
Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
Załącznik nr 3 Oświadczenia Wykonawcy
Załącznik nr 4 Wzór umowy